POWIADOMIENIE O POLITYCE NIEDYSKRYMINACJI

Jamaica Hospital Medical Center i jego podmioty stowarzyszone zabraniają dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, informację genetyczną, niepełnosprawność, kraj pochodzenia, pochodzenie, orientację seksualną, tożsamość i/lub ekspresję płciową, preferowany zaimek, stan cywilny, status rodzicielski, status weterana wojskowego i/lub zwolnienie z wojska, obywatelstwo i/lub jakikolwiek inny chroniony prawem status.

Jamaica Hospital Medical Center:

Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji ze świadczeniodawcą, na przykład:

  • Wykwalifikowanych tłumaczy amerykańskiego języka migowego
  • Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)

Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład:

  • Wykwalifikowanych tłumaczy medycznych
  • Informacje na piśmie w innych językach

Jeżeli potrzebują Państwo skorzystać z tych usług, proszę skontaktować się ze swoim świadczeniodawcą lub z Language Assistance Program (Program pomocy językowej) pod numerem 718-206-8671 lub mailowo na adres LAP@jhmc.org.
Jeżeli uważają Państwo, że Jamaica Hospital Medical Center i/lub jego podmioty stowarzyszone nie świadczą tych usług lub w inny sposób dopuściły się dyskryminacji ze względu na rasę, religię, kolor skóry, kraj pochodzenia, wiek, niepełnosprawność, płeć, tożsamość płciową lub orientację seksualną, mogą Państwo złożyć skargę do Office of Patient Experience (Biuro ds. wsparcia pacjenta) telefonicznie pod numerem 718-206-8798, osobiście pod adresem 90-28 Van Wyck Expressway, D-Building – First Floor, Jamaica, NY 11418 lub mailowo na adres PatientAdvocacy@jhmc.org. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w złożeniu skargi, może Państwu pomóc Manager ds. wsparcia pacjenta.

Mogą Państwo również złożyć skargę obywatelską do U.S. Department of Health and Human Services (Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych), Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną przez Office for Civil Rights Complaint Portal (Portal skarg Biura Praw Obywatelskich) na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pocztą tradycyjną lub telefonicznie:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Formularze skarg dostępne są pod adresem: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html