VËREJTJE MOSDISKRIMINIMI

Jamaica Hospital Medical Center dhe partnerët e tij ndalojnë diskriminimin ndaj racës, ngjyrës, besimit fetar, gjinsë, informacionit gjenetik, paaftësisë, origjinës kombëtare, paraardhësve, orientimit seksual, shprehjes/identitetit gjinor, preferencave përemërore, statusit martesor, statusit prindëror, statusit të veteranit dhe/ose të shkarkimit nga ushtria, statusit të nënshtetësisë, dhe/ose çdo statusi tjetër të mbrojtur.

Jamaica Hospital Medical Center:

Siguron ndihmë dhe shërbime falas për personat me paaftësi komunikimi efektiv me ofruesit, si:

  • Interpretues të Kualifikuar të Gjuhës Amerikane të Shenjave
  • Informacion i shkruar në formate të tjera (printim i madh, audio, formate elektronike të aksesueshme, formate të tjera)

Siguron shërbime gjuhësore falas për ata të cilët nuk e kanë Anglishten gjuhë të parë, si:

  • Interpretues Mjekësorë të Kualifikuar
  • Informacion i shkruar në gjuhë të tjera

Nëse keni nevojë për këto shërbime, kontaktoni ofruesin tuaj ose kontaktoni Programin e Asistencës Gjuhësore në numrin 718-206-8671 ose nëpërmjet e-mail; LAP@jhmc.org.

Nëse besoni se Jamaica Hospital Medical Center dhe/ose partnerët e tij kanë dështuar në sigurimin e këtyre shërbimeve apo kanë diskriminuar në një mënyrë tjetër ndaj racës, besimit, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, paaftësisë, gjinisë, identitetit gjinor apo orientimit seksual, ju mund të nisni një ankesë zyrtare në Zyrën e Eksperiencës së Pacientit, nëpërmjet telefonit në numrin 718-206-8798, personalisht në adresën 90-28 Van Wyck Expressway, D-Building – Kati i Parë, Xhamajkë, NY 11418 ose me e-email në PatientAdvocacy@jhmc.org . Nëse keni nevojë për ndihmë në paraqitjen e ankesës, një Menaxher i Eksperiencës së Pacientit është i disponueshëm t’ju ndihmojë.

Ju mundeni gjithashtu të paraqisni një ankesë për të drejtat civile në Departamentin e Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore të SH.B.A, Zyra e të Drejtave Civile, në mënyrë elektronike përmes Portalit të Ankesave të Zyrës së të Drejtave Civile, e disponueshme në https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ose nëpërmjet telefonit apo email në:

Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore të SH.B.A

200 Rruga Pavarësia, SË
Dhoma 509F, Ndërtesa HHH

Uashington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Formularët e ankesave janë të disponueshëm në http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html