Karta praw rodzica

Jamaica Hospital Medical Center zobowiązuje się do zapewnienia każdemu dziecku możliwie najlepszej opieki oraz do zapewnienia, że Twoje prawa i wolności jako podstawowego opiekuna dziecka będą respektowane. Jamaica Hospital postrzega każdego rodzica i opiekuna prawnego dziecka jako cennego członka zespołu opieki medycznej i zachęca do rozmowy z personelem SZPITALA na temat leczenia dziecka i opieki nad nim.

„Karta praw rodzica” szpitala Jamaica Hospital wraz z „Kartą praw pacjenta” określają podstawowe prawa pacjentów, rodziców i opiekunów prawnych dziecka lub innych osób posiadających władzę decyzyjną, które są gwarantowane przepisami prawa regulującymi świadczenie opieki w szpitalach stanu Nowy Jork.

„Karta praw rodzica” szpitala Jamaica Hospital podlega regulacjom i przepisom o zachowaniu poufności oraz obowiązuje podczas hospitalizacji dziecka lub w podczas jego pobytu na izbie przyjęć pogotowia ratunkowego.

Jako rodzic, opiekun prawny lub osoba posiadająca władzę decyzyjną wobec pacjenta tego szpitala, zgodnie z przepisami prawa, masz prawo:

  • Być poproszonym o podanie nazwiska lekarza dziecka oraz wpisania tej informacji do dokumentacji medycznej dziecka.
  • Do wykwalifikowanego personelu posiadającego odpowiednio udokumentowane uprawnienia oraz do wyposażenia placówki zaspokajającego specyficzne potrzeby dzieci.
  • Do przebywania co najmniej jednego rodzica lub opiekuna z dzieckiem przez cały czas, jeśli nie koliduje to z potrzebami zdrowotnym dziecka i jego bezpieczeństwem.
  • Aby wszystkie wyników badań wykonanych w trakcie hospitalizacji lub w izbie przyjęć pogotowia ratunkowego zostały przekazane do wglądu lekarzowi, asystentowi lekarza lub pielęgniarce zaznajomionej z aktualnym stanem zdrowia dziecka.
  • Aby Twoje dziecko nie zostało wypisane ze szpitala lub z izby przyjęć, dopóki wszelkie badania, których wyniki mogą przypuszczalnie zawierać wartości krytyczne, nie zostaną sprawdzane przez lekarza, asystenta lekarza i/lub pielęgniarkę oraz dopóki Ty, inni decydenci oraz – jeśli to wskazane – Twoje dziecko nie zostaniecie o nich poinformowani. Wartości krytyczne to takie wartości wyników badań, które wskazują na stan zdrowia zagrażający życiu lub stan zdrowia, który wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
  • Aby Twoje dziecko nie zostało wypisane ze szpitala lub z izby przyjęć, dopóki Ty i – jeśli to wskazane – Twoje dziecko, nie otrzymacie pisemnego wypisu ze szpitala, którego treść powinna zostać Ci przekazana także w formie ustnej. Wypis taki musi zawierać wszystkie wyniki badań laboratoryjnych i innych badań wykonanych podczas hospitalizacji dziecka oraz określać inne badania, które nie zostały jeszcze wykonane.
  • Otrzymać wyniki badań dziecka zawierające wartości krytyczne oraz wypis ze szpitala w takiej formie, która zapewni, że będą one zrozumiale dla Ciebie, innych decydentów, oraz – jeśli to wskazane – dla Twojego dziecka, by możliwe było podjęcie odpowiedniej decyzji dotyczącej zdrowia.
  • Aby lekarz podstawowej opieki medycznej Twojego dziecka, jeśli Jamaica Hospital zna jego nazwisko, otrzymał wszystkie wyniki badań laboratoryjnych wykonanych podczas hospitalizacji dziecka lub pobytu jego na izbie przyjęć pogotowia.
  • Zażądać informacji dotyczącej postawionej diagnozy lub innych diagnoz, które były rozważane, informacji dotyczących potencjalnych powikłań oraz informacji, czy został podjęty kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej dziecka.
  • Podczas wypisu Twojego dziecka ze szpitala lub z izby przyjęć pogotowia masz prawo otrzymać numer telefonu, pod który będziesz mógł zadzwonić po poradę w przypadku powikłań lub pytań dotyczących stanu zdrowia Twojego dziecka.