Usługi językowe

Jamaica Hospital Medical Center służy członkom różnorodnych społeczności i dumny jest ze swojej szerokiej gamy usług językowych oferowanych pacjentom z ograniczoną znajomością języka angielskiego (LEP), głuchoniemym, słabosłyszącym, niewidomym i niedowidzącym i/lub ich towarzyszom. Aby zapewnić pacjentom odpowiednie warunki i wyeliminować bariery językowe, szpital oferuje następujące usługi, za które pacjent nie ponosi kosztów:

  • Wykwalifikowanych tłumaczy medycznych dla pacjentów z ograniczoną znajomością języka angielskiego (LEP) i/lub ich towarzyszy. Niektórzy z dwujęzycznych pracowników szpitala wzięli udział w specjalnych akredytowanych programach szkoleniowych w zakresie tłumaczeń medycznych lub w inny sposób zdobyli kwalifikacje uprawniające do tłumaczeń informacji medycznych.
  • Wykwalifikowanych dwujęzycznych lekarzy lub pielęgniarki, którzy są jednocześnie rodzimymi użytkownikami języka obcego i zdobyli doświadczenie medyczne za granicą lub których umiejętności zostały ocenione i uznane jako kwalifikujące do przekazywania informacji medycznej pacjentom w języku obcym.
  • Tłumaczenia ustne przez telefon w ponad 200 językach dostępne 24 godziny na dobę.
  • Wykwalifikowanych tłumaczy amerykańskiego języka migowego dla pacjentów głuchoniemych i/lub ich towarzyszy.
  • Zdalne tłumaczenia wideo (VRI) dostępne 24 godziny na dobę dla pacjentów głuchoniemych i/lub ich towarzyszy.
  • Dodatkową pomoc i usługi dla osób mających problemy ze słuchem, niewidomych lub niedowidzących.
  • Wielojęzyczne oznaczenia umieszczone w części głównej oraz w części ambulatoryjnej szpitala. Oznaczenia wskazujące miejsce umieszczenia „Praw pacjenta” (Patient’s Rights), „Informacji o niedyskryminacji” (Notice of Non Discrimination), oraz „Informacji dotyczącej usług tłumaczeniowych” (Notice of Interpretation Services) w językach najczęściej używanych w szpitalu są umieszczone w głównej części szpitala.
  • Wielojęzyczne formularze, dokumenty i inne materiały dostępne dla pacjentów z ograniczoną znajomością języka angielskiego(LEP), w wybranym przez nich języku.

Oprócz wyżej wymienionych usług, pracownicy szpitala Jamaica Hospital Medical Center są przeszkoleni w zakresie zasad i procedur udzielania pomocy językowej. Wszyscy pracownicy otrzymali również informacje na tematy dotyczące pomocy językowej, między innymi: wpływu barier językowych na opiekę nad pacjentem, identyfikacji preferowanego przez pacjenta języka, wzywania tłumacza oraz kompetencji kulturowej.
Aby skontaktować się z koordynatorem programu pomocy językowej szpitala Jamaica Hospital, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 718-206-6851.